منع تجاوز، مصونیت مرزی و یکپارچگی سرزمینی در حقوق بین الملل
38 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1380 - شماره 169 و 170 » 6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
نوشتهء حاضر،کاوشی در خصوص برخی از مفاهیم بنیادین حقوق بین‏الملل است.اصل منع‏ تجاوز کشورها به یکدیگر و اصول مربوط به‏ مصونیّت مرزی و وحدت سرزمینی و استقلال‏ سیاسی کشورها می‏تواند هموار کنندهء راه‏ برقراری صلح و ثبات بین‏المللی باشد.چگونه‏ می‏توان ضمانتهای مناسبی برای تقویت این‏ اصول به وجود آورد؟آیا مصادیق روشنی از این‏ ضمانتها وجود دارد؟و آیا قراردادهای منع تجاوز که بین کشورها منعقد می‏شود می‏تواند عاملی در راستای توسعهء حقوق بین‏الملل تلّقی گردد؟ اینها پرسشهای عمده‏ای است که این مقاله‏ در صدد پاسخگویی به آنهاست.اندیشهء تهیه کنندگان این نوشته آن است که موفقیّت این‏ اسناد تا حد زیادی مشروط به شرایط پیرامونی‏ آنهاست و به نظر می‏رسد روند فعلی تاکنون مثبت‏ بوده و قرادادهای مربوط به اصول مطروحه از ضمانتهای اجرایی خوبی برخوردارند و برخی از روندهای سیاسی و استراتژیک نیز می‏تواند آنها را پیش از پیش تقویت کند.