برآوردی از تابع مصرف بنزین و راهکارهای کاهش مصرف آن
38 بازدید
محل نشر: اطلاعات سیاسی - اقتصادی » مهر و آبان 1380 - شماره 169 و 170 » 12 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این نوشته که سیاست‏های قابل اتخاذ برای‏ بهینه‏سازی مصرف بنزین و نزدیک‏سازی‏ قیمت این کالا به قیمت‏های واقعی آن را جستجو می‏کند،در ابتدا با برآورد مصرف‏ سرانهء بنزین براساس روندنگری،به برآورد مصرف کل و مصرف سرانهء بنزین مبادرت‏ می‏ورزد.سپس از طریق اتّکا به یک مدل‏ اقتصادسنجی مشتمل بر مدل بلندمدت، کوتاه‏مدت و تصحیح خطا،به برآورد کشش‏های جزئی کوتاه‏مدت و بلندمدت‏ قیمتی و درآمدی و پیش‏بینی مشروط مصرف‏ کل و مصرف سرانهء بنزین می‏پردازد. نتایج،حاکی از کم بودن کشش قیمتی‏