ویژگی های داوری در مقررات سازمان جهانی مالکیت فکری و داوری تجاری بین المللی ایران
38 بازدید
محل نشر: مجله دانشکده حقوق وعلوم سياسی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی